Advertència Legal: Normativa de Protecció de Dades.
L'associació Cultural i Formativa Mas Castells compleix estricta i escrupolosament la normativa legal de protecció de dades comunicant que ha adoptat i complert totes les mesures tècniques i materials necessàries que exigeix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

Per tal de poder complir les funcions formatives i espirituals que té encomanada l'Associació ha de demanar dades personals bàsiques dels participants / usuaris de els recessos i altres activitats que es desenvolupen a la Masia Mas Castells.

Per això, l'associació Cultural i formativa Mas Castells informa que s'ha procedit a legalitzar convenientment davant l'agència de protecció de dades les corresponents bases de dades en què s'emmagatzemaran telemàticament les dades facilitades pels usuaris que participin i rebin els serveis de l'associació.

L'Associació té a aquests efectes la qualificació de Responsable i Encarregat del tractament de les dades de caràcter personal recaptats dels participants tal com s'estipula en l'article 3 apartats d) i g) de la Llei 15/1999.

Amb el present advertiment es pretén complir el dret d'informació en la recollida de dades que tenen els participants tal com està previst en l'article 5 de la Llei 15/1999.

La cumplimentació de la sol·licitud per part dels participants es considerarà com la prova més fefaent i fidedigna de la prestació del seu consentiment perquè les dades facilitades siguin emmagatzemats, arxivades i tractades per l'Associació.

El participant des del moment de la prestació del seu consentiment al tractament de les seves dades per part de l'Associació autoritza i consenteix també que aquestes dades puguin ser cedides i facilitatades al centre organitzador de l'activitat en el qual intervé als mers efectes estadístics i de control de la participació.

Les dades quedaran emmagatzemades en els corresponents fitxers legalitzats.

DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

Els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, regula específicament els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades de caràcter personal contingudes en les bases de dades i fitxers automatitzats. Aquests drets es configuren com un dels eixos fonamentals sobre els quals s'articula la protecció de dades personals.

L'Associació en estricte compliment de la llei adopta i posa a disposició dels participants tots els mitjans necessaris per assegurar amb plenes garanties i efectivitat l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades.

L'interessat simplement haurà d'acreditar la seva identitat davant l'Associació com a responsable del tractament.

L'exercici d'aquests drets s'ha de portar a terme mitjançant sol·licitud escrita dirigida a l'Associació que contindrà:

• Nom, cognoms de l'interessat i fotocòpia del document nacional d'identitat de l'interessat i, en els casos que excepcionalment s'admeti, de la persona que el representi, així com el document acreditatiu de tal representació. La fotocòpia del document nacional d'identitat podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
• Petició en què es concreti la sol·licitud.
• Domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
L'interessat haurà d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.


Si vol utilitzar el correu electrònic haurà d'enviar la seva sol·licitud a la següent adreça: antoni.mercade0@gmail.com

Si vol utilitzar correu postal ha d'enviar la sol·licitud a la següent adreça: C / Bruc nº 151, 4º-1ª.
Barcelona (08037).

Per a qualsevol consulta telefònica es faciliten els següents números:
60-927-54-76 i 93-774-91-08.

Advertència: Conservació de Dades: Normativa Preventiva-Fiscal.

Tot i el que s'ha dit anteriorment l'Associació es fa partícip de la normativa relativa a la prevenció del blanqueig de capitals, Llei 10/2010 del 28 d'Abril. L'Associació compleix i reuneix els requisits de subjecte obligat segons l'article 2 lletra x) de la Llei devent per això respectar i complir les obligacions de comunicació i col·laboració que exigeix l'article 39 de la Llei esmentada.
Per tot això i sense perjudici del que s'ha exposat sobre la normativa de protecció de dades de caràcter personal, l'Associació comunica i informa que per tal de complir les seves obligacions guardarà i conservarà durant 10 anys les dades identificatives (nom, cognoms i dni) de tots els participants que efectuïn donacions per si és requerida per l'Autoritat Tributària per demanar i obtenir informació dels donants tal com exigeix l'article 25 de la Llei.

A aquests efectes l'Associació comunica de manera fefaent la creació d'un registre en què constarà la identificació de totes les persones que aportin o rebin a títol gratuït fons o recursos de l'Associació.